วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2552

วิจัยคณิศาสตร์

การจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ (2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการพัฒนาความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังใช้แผน
การจัดกิจกรรม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 จำนวน 30 คน
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย แผนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ แบบทดสอบวัดพัฒนาการความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน
การวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่า แผนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สามารถนำไปใช้จัดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ มีผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วามคณิตศาสตร์
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จะเริ่มต้นในเด็กมาเป็นเวลานานก่อนที่เด็กจะเข้าโรงเรียน เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์จากการรู้จักตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะเบื้องต้นในการให้เหตุผลโดยการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่นเลือกของเล่นการนับของเล่นการเลือกเครื่องแต่งกายการแบ่งขนมให้น้องเท่าไรการตัดสินใจว่าจะวางของเล่นไว้ครงไหน เมื่อเด็กหัดขี่จักรยานเขาจะต้องรู้จักประมาณพื้นที่จากการซื้อขนมขณะที่เด็กไปเที่ยวกับพ่อแม่ เด็กได้เรียนรู้การใช้เงิน เด็กชอบท่องจำชณะที่เขานับ 1-2-3เด็กจะเรียนรู้การนับโดยไม่รู้ตัวเลข 1-2-3ที่เด็กนับจะไม่มีความหมายสำหรับเด็กจนเมื่อเขานำตัวเลขไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆเช่นการซื้อขนม ซื้อของเป็นต้น
เขียนโดย สมร บุญเพิ่ม ที่ 1:04 ก่อนเที่ยง
...
เพลงคณิตศาสตร์
เพลงคณิตสาสตร์

เพลง นับ 1-10
12345678910 เด็กๆควรจำให้ดี
ตัวเลขทั้ง10ตัวนี้ (ซํ้า) จำให้ดีแล้วนับอีกครั้ง
12345678910 ลาลั่นลาลั่นลาลั่นลา
เขียนโดย สมร บุญเพิ่ม ที่ 5:21 ก่อนเที่ยง
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น

บทความใหม่กว่า บทความที่เก่ากว่า หน้าแรก
สมัครสมาชิก: ส่งความคิดเห็น (Atom)

Free Clock
support link

แผนการสอน หน่วยขยะ

ขั้นนำ
ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง
เพลงขยะ
ทิ้งขยะให้ถูกที่ ทิ้งดีๆทิ้งให้ลงถัง
เด็กๆทุกคนช่วยกัน ซำ ทิ้งให้ถูกถังและลงที่เอย

ขั้นสอน
เด็กๆค่ะวันนี้คุณครูมีนทานมาเล่าให้ฟัง
นิทานหมู่บ้านร่วมใจ

หมู่บ้านร่วมใจมีผู้ใหญ่เย็นเป็นผู้นำหมู่บ้าน คนในหมู่บ้านมีนิสัยมักง่ายชอบทิ้งขยะม่ถูกที่ บ้างก็ทิ้งลงแม่นำลำคลองบ้างก็ทิ้งตามถนนทำให้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วหมู่บ้านผู้เย้นทนความมักง่ายของลูกบ้านไม่ไหวจึงประกาศให้ลูกบ้านมาประชุม
ผู้ใหญ่เย็นเสนอให้มีถังขยะทุกบานโดยแยกประเภทของขยะ เช่นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิลเมื่อเสร็จการประชุมทุกก็ช่วยกันเก็บขยะและแยกประเภทขยะอย่างถูกต้อง บ้านน่าอยู่ แม่นำใสสะอาด
ขั้นสรุป
ครูและเด็กๆร่วมกันอภิปรายการทิ้งขยะและอธิบายการแยกประเภทขยะ

นิทานคณิตศาสตร์

ลูกเป็ด 5ตัว
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีลูกเป็ด5ตัวเดินเข้าไปหาอาหารในป่าเพื่อมาปะทังชีวิต ก่อนมาถึงลำธารลูกเป็ดตัวโตซึ่งเป็นพี่คนโตได้นับจำนวนน้องๆ1234เมื่อนับจำนวนครบแล้วเป็ดทั้ง5ตัวก็ออกเดินทางกันต่อ เดินทางไปเรื่อยๆจนหลงเข้าไปในป่าลึกไปเจอหมาป่าตัวใหญ่2ตัวกำลังหิวโหยหมาป่ามันจึงวิ่งไล่จับลูกเป็ดกินเป็นอาหารลูกเป็ดรู้ทันจึงวิ่งหนีไปคนละทางเพื่อไม่ให้หมาป่าจับได้ลูกเป็ดตัวโตวิ่งมาถึงทางออกเพียงตัวเดียวมันไม่เห็นน้องๆของมันมันจึงออกตามหาและร้องเรียกน้องๆของมันพอเดินไปเจอน้อง1ตัวพี่เป็ดตัวโตกับน้องได้ตามหาลูกเป็ดอีก3ตัวเนไปเรื่อยๆเจอลูกเป็ด3ตัวอยู่ใต้พุ่มไม้มันดีใจมากที่เจอน้องของมันก่อนจะกลับออกจากป่าลูกเป็ดตัวโตก็นับน้องๆของมีนว่าครบหรือเปล่า12345เม่อคนบลูกเป็ดทั้ง5ตัวแล้วพวกมันก็ออกเดินทางจากป่าไปเพื่อไปหาอาหารกินที่อื่นอย่างมีความสุข

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

สรุปการเรียนวันที่19กุมภาพันธ์2552

อาจารย์สอนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนแผนของแต่ละกลุ่มและให้กลับไปปรับปรุงใหม่ และบอกนักศึกษานัดมาบันทึกเสียงวันพุธและอธิบายแผนของแต่ละกลุ่มว่าต้องทำยังไง

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ชื่อกิจกรรม หน่วยขยะ
1.การนับ ครูนำขยะใส่ในถังขยะแล้วครูหยิบออกทีละชิ้นให้เด็กนับตาม
2.ตัวเลข ครูเอยเลขถึงเลข 3 แล้วให้เด็กๆหยิบขยะขึ้นมาตามจำนวน 3 ชิ้น
3.การจับคู่ ชื่อกิจกรรม จับคู่ขยะที่มีสีเหมือนกัน
วิธีทำ ครูให้เด็กหยิบขยะมาคนละ 1 ชิ้นแล้วครูใช้คำสั่งว่าครูต้องการขยะที่มีสีแดง เด็กนำมาจับคู่กัน
4.การจัดประเภท ชื่อกิจกรรม หาคู่หน่อยจ๊ะ
วิธีทำ ครูเตรียมขยะแห้งไว้ 3 ตระกร้าแล้วให้เด็กๆเลือกมา 1 ชิ้น ครูเป่านกหวีดให้เด็กที่ถือขยะเหมือนกันมาเข้ากลุ่มของตัวเอง
5.การเปรียบเทียบ ชื่อกิจกรรม สั้นหรือยาว
วิธีทำกิจกรรมครูนำขยะแห้งขนาดไม่เท่ากันมารวมกัน ให้เด็กๆเปรียบเทียบว่าขยะชิ้นไหนสั้นหรือยาว
6.การจับลำดับ ชื่อกิจกรรมอะไรมาก่อน
วิธีทำกิจกรรมครูนำขยะรีไซเคิ้ลมาให้เด็กดู 1 ชิ้นและนำขยะที่ไม่รีไซเคริ้ลมา 1 ชิ้นและให้เด็กบอกว่าอันไหนมาก่อนมาทีหลัง
7.รูปทรงเนื้อที่ ชื่อกิจกรรมสังเกตขยะ
วิธีทำกิจกรรมครูนำขยะหลายชนิดมารวมกันแล้วถามเด็กว่าขยะชิ้นไหนมีรูปทรงเหมือนกันบ้าง
8.การวัด ชื่อกิจกรรมมาวัดกันเถอะ
วิธีทำกิจกรรม ครูนำขยะมา 3 ชิ้นแล้วให้เด็กๆบอกว่าชิ้นไหนใหญ่ชิ้นไหนเล็กและชิ้นไหนหนัก เบา
9.การเซต ชื่อกิจกรรมแบ่งเซต
วิธีทำครูนำขยะมา 5 ชิ้นให้เด็กแยกว่าขยะชิ้นไหนที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย
10.การทำตามแบบหรือลวดลาย ชื่อกิจกรรมต่อจิ๊กซอภาพขยะรีไซเริ้ล
วิธธีทำกิจกรรมครูนำภาพถ่ายขยะที่สมบูรณ์มาให้เด็กดู แล้วแยกส่วนออกจากนั้นให้เด็กนำชิ้นส่วนมาต่อให้สมบูรณ์
11.การอนุรักษ์ ชื่อกิจกรรมอนุรักษ์
วิธีทำกิจกรรมครูให้เด็กนำขยะทั่เหลือใช้มาคนละ 5 ชิ้นแล้วสอนให้เด็กรีไซเค้ลขยะเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์โดยใช้ 1 วัน